פער של 21 מיליון שקל נוצר בין "התחזית הלא מבוססת" שהציג ראש מועצת כפר שמריהו הקודם, דרור אלוני, בדבר מקורות ההכנסה למימון פרויקט הביוב המרכזי, לבין המצב בפועל.
הדוח הוזמן על ידי ראש המועצה הנוכחי, סרג' קורשיא, בבקשה לבדוק מדוע לא קוימו החלטות המועצה מינואר 2018, לשמור בקופת המועצה יתרה של 7.5 מיליון שקל, ולא לקדם את הפיתוח בלי כיסוי תקציבי.
לטענת המבקר, אלוני ביקש ממליאת המועצה לאשר את התקציב לביצוע עבודות התשתית, תוך הצגת תחזית הכנסות שלא על דעתה של הגזברית ובלי אישורה. "מעיון בפרוטוקול ישיבת המועצה עולה, כי הגזברית הסתייגה מהתחזיות, ושמה את הדגש על קידומה של התוכנית רק בתנאי שיש יתרות תקציביות לפעולה". המבקר מדגיש, כי "בהתבסס על תחזית זו, אישרה מליאת המועצה את תוכנית הפיתוח השנתית, בלי שתהיה מבוססת על מקורות כספיים מספיקים לביצועה". כאמור, מנתונים שבדק המבקר עולה, כי בסוף שנת 2018 נוצר הפרש של 21 מיליון שקל, בין התחזית שהציג אלוני בתחילת השנה לבין המצב בפועל.
המבקר מציין, כי בין הגורמים למצב "העדר עדכון מסודר, מדויק ובזמן, של הגזברית על ידי מהנדסת המועצה, באשר להיקפים הכספיים של עבודות התשתית שהוזמנו על ידי המועצה, והעדר שליטה של מהנדסת המועצה בתקציבי עבודות הפיתוח".
לטענת המבקר, "הגזברית לא עודכנה על ידי ראש המועצה ועל ידי מהנדסת המועצה על אודות פרסום צווי התחלת העבודה".
בהתייחסו לנושא הבקרה התקציבית, טוען המבקר, כי "גזברית המועצה איבדה יכולת לבצע בקרה מראש על ההתחייבויות של המועצה בתחום עבודות הפיתוח". עוד הדגיש, כי הוצאת צו התחלת עבודה בחתימת ראש המועצה בלבד, "בלי בדיקה של יתרות פנויות לביצוע העבודה מול הגזברית, היא חריגה מהחלטת מליאת המועצה, ופגיעה בניהול התקין של המועצה. דוח הביקורת מעלה כשל מערכתי שיש לתקנו מיידית", מסכם מבקר המועצה.
בתגובתו לדוח טען אלוני, שתוכנית הפיתוח לשנת 2018, שאותה הציג, התבססה על בדיקה כלכלית של אהוד חסון, שהראתה, כי בתום תהליכי הגבייה המועצה תעמוד בעודף תקציבי; על השתתפות אגודת המים במימון הפרויקט, במכירת מגרש המועצה במתחם בית הספר האמריקאי, ועל הכנסות מהיטלי השבחה והיטלי ביוב; ואולם, הכנסות שהיו אמורות להגיע בשנת 2018 לא נכנסו לקופת המועצה. לטענתו, הגזברית לא עידכנה באופן קבוע את התחזית שעליה הוא הסתמך, והוא הניח שכל הזמנות העבודה הוזנו למערכת. לדבריו, הוא אינו מבין מדוע הצו לא הגיע לידי הגזברית.
מהנדסת המועצה הגיבה לדוח: "תחום הבקרה התקציבית אינו באחריותה של מהנדסת המועצה, אלא באחריות הגזברית".
בתגובתה של גזברית המועצה לדוח, היא טענה כי "התריעה בפני חברי המליאה על העדר אפשרות מימון לפרויקט התשתיות והתנגדה למצגים שהוצגו בפני המועצה. בעקבות דבריה הוחלט לאשר את תוכנית העבודה, עם התניה שלא להתחיל בעבודות אם אין יכולת לממנן". לטענתה, יכולת הבקרה נשללה ממנה לחלוטין, בשל מעשים שאינם בשליטתה. צווי תחילת העבודות הוצאו בלי ידיעתה, וגם כאשר פנתה למהנדסת המועצה לקבל נתונים באשר להיקפי ההזמנות שבוצעו, היא לא קיבלה נתונים בנוגע לעבודות שאושרו. לטענתה, אי-יכולתה של המועצה לעמוד בהתחייבותה הכספית הביאה את ראש המועצה החדש לעצור את עבודות התשתית שכבר החלו.
בתגובה ל"ידיעות השרון", אמר דרור אלוני: "פעלתי בנחישות להאיץ הקמת מערכת ביוב מרכזית. המועצה החלה בעבודות בטרם הותקן חוק העזר לביוב, המאפשר לה גביית היטל, ולכן נוצר חוב פנימי של קרן הביוב לקרן הפיתוח. משאושר חוק העזר, לא פעלה הגזברית באופן נחרץ לגבות את ההיטל, אף שהעברתי לה סדר עדיפות בהתאם לתוכנית העבודה. ככל שעודכנתי לפני שבועיים, טרם התקיימה גבייה אצל חלק מהדיירים. היטל הביוב הוא המקור העיקרי להקמת התשתית.
"אגודת המים התחייבה להשתתף בהקמה בהיקף של כ-11 מיליון שקל. לצערי, העברת הכסף הושהתה ובתחילת השנה הועברו רק חמישה מיליון שקלים. אני מקבל את הערת המבקר כי היה ליקוי במעקב ההוצאות. הופתעתי לדעת, כי לא הוזנו למערכת הזמנות עבודה בטרם הוגשו החשבונות. המועצה בראשותי מעולם לא הייתה בגירעון".