דוח הביקורת של עיריית הרצליה לשנת 2016 הובא לדיון במועצת העיר בשבוע שעבר. בדוח מצוינים ליקויים בתחום התקציבי כגון סטייה מהתקציב השנתי שאושר, אי־החזרת יתרת ארנונה, ליקויים בתמיכה במוסדות ציבור ואי־טיפול בעשרות עובדי עירייה ומועצה דתית שלהם חובות כספיים לעירייה.
את הדוח הכין משרד רואי החשבון "שטראוס לזר ושות'", ובפתיחתו מצוין מספר הפעמים שהתכנסו ועדות העירייה בשנת 2016. הנתונים מלמדים כי ועדת המליאה לתכנון ולבנייה התכנסה פעם אחת בלבד, ועדת החינוך התכנסה פעמיים, ועדת הרווחה התכנסה פעמיים, ועדת הביקורת התכנסה ארבע פעמים. ועדת המכרזים היתה הוועדה שהתכנסה מספר הפעמים הרב ביותר בשנה זו — 53 פעמים.
על פי הדוח, נמצאו ליקויים בהחלת נוהל תמיכות במוסדות ציבור כגון אי־פרסום הודעה בעיתון ארצי על הגשת בקשות תמיכה ואי־הגשת דוחות פיקוח בכל הגופים הנתמכים. העירייה מסרה בתגובה כי בעיר יש פחות מ‑100 אלף תושבים, ולכן לא פורסמה ידיעה בעיתון הארצי. בנוגע לאי־הגשת דוחות הפיקוח השיבה העירייה כי הם הוגשו בשנת 2017.
בבדיקת מערכת הגבייה העירונית עלה כי נרשמו יתרות לזכות התושבים בגין ארנונה לסוף שנת 2016, בסך כולל של יותר מ‑8 מיליון שקלים. למרות זאת, אין בידי העירייה מידע בדבר סכום ההחזרים המגיע לתושבים. העירייה מסרה בתגובה כי היא בודקת כל מקרה לגופו בנושא יתרות בארנונה, ואם צריך להחזיר כספים היא תעשה זאת.
אחד הסעיפים הבולטים בדוח מצביע על 67 עובדי עירייה, המועצה הדתית ואחד מנבחרי הציבור שלהם חובות ארנונה, מים והיטלים בסך מיליוני שקלים. בדוח נמתחה ביקורת על אופן האכיפה ועל הטיפול של העירייה, שכן חלק מהחובות הצטברו במשך יותר מעשור. העירייה ציינה בתגובתה כי נושא החובות בטיפול. כמו כן, רשימת היועצים החיצוניים אינה מעודכנת, ובעירייה יש רשימה חלקית בלבד.
עוד עולה מהדוח כי היו שינויים מהותיים בין התקציב העירוני שאושר באותה שנה ובין הביצוע בפועל, שהיה גבוה יותר, באחדים מהמקרים בעשרות אחוזים. הביקורת בדקה גם את התקציבים הבלתי רגילים (תב"רים) שאישרה העירייה לפרויקטים מיוחדים. נמצא שתב"ר שיפוץ היכל העיר הופעל לפני שאישרה אותו מועצת העיר. העירייה השיבה כי מדובר בפרויקט דחוף. עוד נמצא כי 69 תב"רים שאושרו לא בוצעו כלל בשנה זו, ובהם פיתוח פארק הבאסה, פינוי והפקעת קרקעות, כביש הוואדי והחלפת מדרכות.
הביקורת בדקה גם את שכרם של העובדים הבכירים בעירייה ושל עובדים סטטוטוריים. נמצאו ליקויים בנושאים של החזרת תגמולים והפרשי פנסיה לעובדים, תשלום דמי כלכלה נמוכים מהחוזה, ושהעירייה הגישה דוח כספי רבעוני באופן לא מבוקר.
פרסום ראשוני: 13:25 , 31.12.17